Top » Koryak-Chukchi Topical Dictionary Japanese / English
Text Search
Word Selection
select topic:
select word:
IPA
dialect singular plural dual
Chawchuven ʔǝlla ʔǝllaʕ-o ʔǝllaʕ-ǝ-t
Palana ʔǝlla ʔǝllaʔ-о
Alutor ʔǝlla ʔǝllaʔ-u ʔǝllaʔ-ǝ-t
Karagin ʔǝlla ʔǝllaʔ-u
Chukchi ǝlla, ǝllʔa ǝllʔa-t
Cyrillic
dialect singular plural dual
Чавчувенский ылла ыллаг'-о ыллаг'-ы-т
Паланский ʔылла ʔыллаʔ-о
Алюторский ʔылла ʔыллаʔ-у ʔыллаʔ-ы-т
Карагинский ʔылла ʔыллаʔ-у
Чукотский ылля, ылльа ылльа-т